Cele i zasady egzaminu maturalnego

Cele i zasady egzaminu maturalnego

Egzaminy maturalne nie są obowiązkowe. Oznacza to, że absolwenci szkół średnich nie muszą do nich przystępować.

Matura pełni pewne funkcje, które sprawiają, że egzaminy nie są sztuką dla sztuki.

Po pierwsze jest pewnego rodzaju potwierdzeniem, że uczeń pozyskał pewną wiedzę i umiejętności – w Polsce poświadcza się, że absolwent potrafi się wypowiadać w języku polskim, zna literaturę, posiada umiejętność analizowania i interpretowania tekstów kultury. Posiadł umiejętność posługiwania się wybranym językiem obcym w sposób umożliwiający mu komunikację, w części pisemnej na poziomie podstawowym i w części ustnej, podobnie w przypadku matematyki.

Po drugie egzamin maturalny określa poziom wykształcenia ogólnego z przedmiotów, z których egzamin został złożony.

Po trzecie egzamin maturalny jest egzaminem zastępującym egzaminy wstępne na studia wyższe, które wykorzystują wyniki matury, jako elementu rekrutacji. Dotyczy to przedmiotu, bądź przedmiotów zdawanych przez abiturienta.

Przyjmuje się jednak, ze egzamin nie stanowi gwarancji przyjęcia na studia wyższe stanowi jedynie podstawę rekrutacji. Wszystkie warunki i zasady są wystosowane przez senat uczelni, na którą kandyduje maturzysta. Warunki te mogą też ulegać zmianie w zależności od rekrutacji na dany rok akademicki. Uczelnie mogą ponadto przeprowadzić dodatkowe egzaminy, jednak nie mogą to być egzaminy z przedmiotów, które były zdawane na maturze.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów podstawowych języka polskiego, języka obcego nowożytnego i z matematyki i z przedmiotów dodatkowych. Składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Zdawanie przedmiotu dodatkowego jest obowiązkiem, powinien to być przynajmniej jeden przedmiot w formie pisemnej. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych mogą być zdawane z nie więcej niż pięciu przedmiotów. Abiturient ma pełną dowolność w wyborze przedmiotu, nie jest z żaden sposób zobligowany ani przed profil szkoły, ani przez poziom rozszerzony przedmiotów, których uczył się przez cały okres szkoły średniej.

Wszystkie egzaminy maturalne są przeprowadzane w szkole, do której abiturient uczęszczał. Jedynie w szczególnych przypadkach można skierować absolwenta do innej szkoły, na przykład na egzamin ustny z języka, jeżeli w szkole brak specjalistów z zakresu danego jeżyka obcego nowożytnego, bądź w przypadku, gdy macierzysta szkoła absolwenta została zlikwidowana.

Każda sesja egzaminów maturalnych jest przeprowadzana według ściśle określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarza.

Abiturient może przystąpić do egzaminu po zweryfikowaniu tożsamości na podstawie dokumenty, ze zdjęciem.

Egzamin maturalny uważa się za zdany, jeżeli, absolwent otrzyma, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego ze zdawanych przedmiotów zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej, a także jeżeli przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.