Matura 2015 - podstawowe założenia

Matura 2015 - podstawowe założenia

Podstawa przeprowadzania egzaminu maturalnego

Egzaminy maturalne będą przeprowadzone w oparciu o ustalone wymagania programowe kształcenia ogólnego (dotychczas były to standardy wymagań, regulowane przed odrębne przepisy). Od bieżącego roku jeden dokument będzie określał zarówno proces kształcenia jak również efekty całego procesu kształcenia.

Ocenianie umiejętności ucznia, procesu jego rozumowania i ocenianie jego umiejętności bez odwoływania się do klucza.

Przedmioty obowiązkowe, z których przeprowadzany będzie egzamin maturalny to:

 1.  język polski (część ustna i pisemna)
 2. język obcy nowożytny (część ustna i pisemna)
 3. matematyka (część pisemna)
 4. język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej (część ustna i pisemna).

Egzaminy z przedmiotów podstawowych będą przeprowadzane na poziomie podstawowym.

 

Egzamin maturalny z przedmiotów do wyboru

Przedmioty do wyboru, z których przeprowadzanych będzie egzamin maturalny, są określone w podstawie programowej, dla których przewidziane jest nauczanie na poziomie rozszerzonym. Tymi przedmiotami są:

 1. biologia 
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia sztuki
 8. historia muzyki
 9. informatyka
 10. język polski
 11. języki obce nowożytne
 12. język łaciński i kultura antyczna
 13. język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny
 14. matematyka
 15. wiedza o społeczeństwie

Przedmioty dodatkowe będą mogły być zdawane tylko na jednym poziomie rozszerzonym. Chociaż zdawanie egzaminu maturalnego z chociażby tylko jednego przedmiotu dodatkowego będzie obowiązkowe to, nie będzie progu zdawalności dla tych przedmiotów. Wybrany przedmiot dodatkowy będzie mógł być inny niż profil szkoły, do której uczęszczał uczeń, czy inny niż przedmioty, których uczeń uczył się na poziomie rozszerzonym.

Koniec z prezentacja maturalną

Odejście od prezentacji maturalnej jest kluczową zmianą, jaka jest przeprowadza się zgodnie z reformą roku 2015. Uczeń nie będzie już przygotowywał prezentacji maturalnej i odpowiadał na pytania z nią związane, lecz będzie odpowiadał na wylosowane pytania. Pula pytań zostanie przygotowana przez CKE. Podstawowym celem egzaminu w nowej formie będzie ocena umiejętności tworzenia przez ucznia wypowiedzi na określony temat związanych z tekstem kultury, co będzie miało formę monologową i dialogową. Zadanie w czasie egzaminu ustnego będzie ukierunkowywać wypowiedź ucznia i odwoływać się do określonego tekstu.

Komisję egzaminu ustnego będą stanowić zespoły powywalane w szkole ucznia.

Po wylosowaniu pytania zdający będzie miał 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi. Przez kolejne 10 minut abiturient będzie wypowiadał się na zadany temat, zaś przez 5 kolejnych minut będzie prowadził dyskusję z zespołem egzaminującym.