Zmiany w egzaminach maturalnych

Zmiany w egzaminach maturalnych

Przeprowadzone kilka lat temu fundamentalne zmiany dotyczące egzaminów maturalnych i wprowadzenie tak zwanej „Nowej Matury” nie okazały się zmianą trwałą i ostateczną, bowiem rok rocznie dokonywane są kolejne większe lub mniejsze zmiany. 

Nader często pojawiały się głosy, że Nowa Matura nie sprawdza wiedzy uczniów, a wypracowanie pisane pod klucz, są dla uczniów znacznym ograniczeniem. Zarzuty takie kierowane zwykle, co do egzaminów maturalnych z przedmiotów humanistycznych. Uczniowie wykazujący się ponadprzeciętną wiedzą nie mieściliby się w kluczu odpowiedzi dla uczniów przeciętnych, toteż byli gorzej oceniani. Podobnie w ogniu krytyki znalazły się prezentacja maturalne, które sprawdzały jedynie wyrywkowo wiedzę ucznia z tematu, który sam przygotował. No właśnie równie często zdarzało się, że prezentacje były kupowane, a rolą abiturienta było jedynie przygotowanie się z owego tematu.

Egzaminy maturalne od roku 2015 ulegną znacznej zmianie. Jak podaje w swoim komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej, reformy są przeprowadzane w celu weryfikacji wiedzy zdobytej przez uczniów poprzez sprawdzenie umiejętności analizowanie informacji, rozumienia i wnioskowania, a nie jak to miało miejsce dotychczas sprawdzanie ich wiedzy encyklopedycznej.

Egzamin w części obowiązkowej pozostaje w niezmienionym kształcie. A więc uczniowie, zdawać będą część ustną i pisemną z języka polskiego, jak również część ustną i pisemną z języka obcego nowożytnego i z matematyki. Obydwa przedmioty swym zakresem obejmą program poszczególnych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Egzaminy z języka obcego i z matematyki pozostają w niezmienionym kształcie. Podstawową zamianą będzie natomiast egzamin ustny z języka polskiego. Dotychczas uczniowie przygotowywali prezentacje na wybrany przez siebie temat. Po zmianach abiturienci będą odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania. Ocenie będzie podlegać umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnej. MEN podkreśla wagę umiejętności konstruowania wypowiedzi i jej znaczenie w dalszym kształceniu i życiu zawodowym.

Pozostałe przedmioty egzaminowane na maturze będą elementem rekrutacyjnym na studia wyższe, dlatego też uczniowie sami będą wybierać przedmioty, z których będą egzaminowani. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma określonego progu zdawalności. Wyniki są natomiast miernikiem, w jakim stopniu uczeń jest przygotowany do dalszej nauki w określonych uczelniach wyższych i wybranych kierunkach studiów.

Reforma szkół ponadgimnazjalnych zakłada obowiązek nauki wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym toteż wszystkie egzaminy z przedmiotów dodatkowych będą przeprowadzane na jednym poziomie. Podstawy programowe zaś wyznaczają dla poszczególnych przedmiotów poziom rozszerzony. Takie ustalenia mają służyć lepszemu porównywaniu uczniów starających się o przyjęcie na studia wyższe. 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowała wniosek o przeprowadzenie egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Jest to element postulatów i oczekiwań uczelni wyższych, co do tego, by nowi studenci posiadali solidną wiedzę, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.